ORGANIZÁTORI

Be2Can Distribution

Filmový distribučný label spoločnosti Film Europe, ktorý sa orientuje výhradne na artovú a festivalovú kinematografiu. Orientuje sa predovšetkým na hlavné súťaže festivalov v Berlinále, Benátkach a Cannes. Kladie dôraz na eventovú a tzv. multi-platformovú distribúciu, teda šírenie filmov nielen v kinách, ale i prostredníctvom VOD, výberovej DVD edície a platených televíznych kanálov. 

Art Film Fest

ART FILM FEST je najdiváckejší filmový festival na Slovensku. Jadro jeho publika tvoria predovšetkým mladí ľudia - stredoškoláci a vysokoškoláci. Práve pre mnohých z nich sa stane stretnutie s vybranou vzorkou Bergmanových filmov skvelou a jedinečnou príležitosťou objaviť a premiérovo vidieť niekoľko významných snímok nesmrteľného filmára na veľkom plátne a vďaka prednáške a diskusii akcentovať význam jeho nezastupiteľného diela.

KADU

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je platforma pre medziodborové vzdelávanie o divadle a filme pre študentov, umelcov, ale aj širokú verejnosť, každý rok v inej téme. 

Hľadáme efektívnejšiu a modernejšiu formu vzdelávania, ktorá nazerá na umelecké disciplíny ako celok, ponúkame kvalitné filmové i divadelné produkcie, stretnutia, prednášky a diskusie s umeleckými praktikmi i teoretikmi, prinášame masterclass či workshopy s odborníkmi.

Kino Lumière

Prevádzkovateľom Kina Lumière je od roku 2011 Slovenský filmový ústav. Názov kina symbolizuje návrat k podstate kinematografie a zároveň vyjadruje poctu zakladateľom filmu. Kino Lumière ponúka návštevníkom štyri kinosály, dve s čiastočne bezbariérovým prístupom (K1, K2). Programová koncepcia Kina Lumière zodpovedá jeho charakteru filmového klubu. Prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Kino uvádza pravidelné programové cykly a tiež prehliadky a festivaly. Kino Lumière je prvé kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu filmových novinárov za dramaturgiu. Kino Lumière v roku 2014 získalo ocenenie Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu.

Rozhlas a televízia Slovenska

RTVS je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Programovú službu RTVS tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy či programy pre deti a mládež. Pod RTVS patria dve televízne a 11 rozhlasových programových služieb. V posledných rokoch sa RTVS podarilo získať dôveru v značku a návrat divákov a poslucháčov k svojim programom, trend dôvery a záujmu kontinuálne narastá. 

Rok 2017 priniesol ďalšie posilnenie pozície RTVS na diváckom trhu a najlepší výsledok sledovanosti za ostatných 8 rokov v strategicky hlavnom vysielacom čase (prime time) a 7 rokov v celom dni. Svojimi dvoma televíznymi programovými službami RTVS získala medziročne v celodennom priemere ďalšie 0,2% podielu na trhu (z 14,1% na 14,3%), v prime time získala 0,5% podielu na trhu (zo 16,4% na 16,9%). Medziročný nárast sledovanosti bol zaznamenaný takmer vo všetkých sledovaných sociodemografických skupinách. Podľa posledného prieskumu vnímania značky RTVS diváci vnímajú jej kvalitatívny posun. Stúpa príťažlivosť staníc, dôveryhodnosť a profesionalita. RTVS - Slovenský rozhlas vysiela na jedenástich programových službách a pripravuje bezkonkurenčnú obsahovú ponuku spravodajských, publicistických, literárnodramatických a hudobných programov. Rádio Slovensko je v súčasnosti druhým najpočúvanejším rádiom na Slovensku s výrazným odstupom od tretieho v poradí.

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 1920. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra, Opera a Balet. Slovenské národné divadlo je repertoárovým divadlom. Predstavenia na všetkých scénach SND sa konajú počas divadelnej sezóny (od začiatku septembra do konca júna )zväčša každý deň. 

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria je najvyššia zbierkotvorná umenovedná inštitúcia na Slovensku s hlavným poslaním zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom kontexte. Slovenská národná galéria sa profiluje ako otvorená kultúrna inštitúcia s premyslenou dramaturgiou jednotlivých akvizičných, výstavných, publikačných a programových projektov s pestrou tematickou ponukou pre odbornú i laickú verejnosť.

Slovenský filmový ústav (SFÚ)

Slovenský filmový ústav je v oblasti kinematografie jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou. Sústreďuje, uchováva, ochraňuje filmové a iné audiovizuálne diela a dokumentačné materiály a sprístupňuje ich verejnosti. Je správcom filmového archívu, ktorý je v zmysle zákona archívom osobitného významu. Tvoria ho všetky, často unikátne filmové diela nakrútené na Slovensku. Tieto zbierky sú významnou zložkou kultúrneho dedičstva a sú štátom chráneným národným majetkom. SFÚ vykonáva taktiež práva výrobcu k slovenským filmom vyrobeným organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu a obchodnou činnosťou tieto práva zhodnocuje. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (EFP), v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky. Ďalej je SFÚ členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK) a Slovenskej asociácie producentov v audiovízii (SAPA).

VŠMU

Filmová a televízna fakulta je súčasťou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Fakulta kladie dôraz na osvojenie vysokých profesionálnych štandardov vo všetkých základných filmových profesiách a vedie študentov k hlbokým teoretickým a praktickým znalostiam. FTF VŠMU v Bratislave je najstaršia a najprestížnejšia filmová škola na Slovensku. Pôsobia na nej najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kinematografie a sformovala väčšinu najvýznamnejších súčasných slovenských filmárov mladšej generácie.